സിമിയുടെ ബ്ലോഗ്

11/17/2007

കൂയ്

കൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂയ്

14 comments:

manu ~*~ മനു said...

ഓട്രാ‍ാ‍ാ....

ചുമ്മാ ആളെപ്പറ്റിക്കാന്‍ നടക്ക്‍ന്ന്

സിമി said...

ഒന്നു കൂവാന്‍ പോലും ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലേ?

ഹരിശ്രീ said...

Athe athe,

manu bhai parnja pole.

Englishil Koovam

Koo...KOOO...KOOOOO...KOOOOOOO...

പ്രയാസി said...

സിമീ ബാ..ഞാനുണ്ട്! നമുക്കു കൂവിക്കളിക്കാം..
കൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂയ്...
കൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂയ്..
കൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂയ്..
വയ്യ മതി..
ഇതിവിടെ ഒണ്ടെങ്കി ഞാന്‍ ഇനിയും മന്നു കൂവും..:)

മയൂര said...
This comment has been removed by the author.
മയൂര said...

പൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ യ്...

(അല്ല പിന്നെ ;) )

ബാജി ഓടംവേലി said...

കൂയ്............ കൂയ്..........

കുഴൂര്‍ വില്‍‌സണ്‍ said...

ഇത് ശരിയല്ല. ഇത് മോഷണമാണ്. ഞാനാണ് ബൂസ്ഥാന കൂവലിസ്റ്റ് അഥവാ കൂവി

കൂ‍ൂ‍ൂ കൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ കൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ കൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ കൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ കൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ കൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ കൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ കൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ കൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ കൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ കൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ കൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ

പിന്നെ ഹല്ല

അപര്‍ണ്ണ said...

:)

മന്‍സുര്‍ said...

സിമി...

ഈ കൂവല്‍ കേട്ടു മടുത്ത കൂവള്‍സ്സ്‌....സുകളാണ്‌
നമ്മുക്ക്‌ ഒരു പുതിയ കൂവലിന്‌ തുടക്കം കുറിക്കാം
ഇതാ ഇങ്ങിനെ...

കിയുയ്‌യ്‌യ്‌......പ്യുയ്‌യ്‌യ്‌യ്‌യ്‌
ബ്യുയ്‌യ്‌യ്‌യ്‌യ്‌
കിയുയ്‌യ്‌യ്‌......പ്യുയ്‌യ്‌യ്‌യ്‌യ്‌
ബ്യുയ്‌യ്‌യ്‌യ്‌യ്‌
കിയുയ്‌യ്‌യ്‌......പ്യുയ്‌യ്‌യ്‌യ്‌യ്‌
ബ്യുയ്‌യ്‌യ്‌യ്‌യ്‌
കിയുയ്‌യ്‌യ്‌......പ്യുയ്‌യ്‌യ്‌യ്‌യ്‌
ബ്യുയ്‌യ്‌യ്‌യ്‌യ്‌...

ഒന്ന്‌ ട്രൈ ചെയ്യ്‌തു നോക്കൂ..എല്ലാരും കൂടി..
ഒത്തു പിടിച്ചാല്‍ കൂവലും പോരും...

നന്‍മകള്‍ നേരുന്നു

ശ്രീലാല്‍ said...

ജീവിതത്തില്‍ ഇതുവരെ ഒന്നു കൂവുക പോലും ചെയ്യാത്തവരേ.. ( ബൂലോകത്തുണ്ടാവാന്‍ സാധ്യത കുറവാ, ഭൂലോകത്തെമ്പാടും ഉണ്ട്.) ഇതാ സിമി ഒരുക്കിയ വേദി.. കൂവൂ..ആ സ്വന നാളങ്ങളില്‍ക്കൂടി മനസ്സിന്റെ വിങ്ങലുകള്‍, ആഹ്ലാദങ്ങള്‍,കലിപ്പുകള്‍, ആവേശങ്ങള്‍ ഒരു കൂവലായ്, സ്വരമാധുരിയായ് പ്രവഹിക്കട്ടേ... കൂ‍...................യ്...

Inji Pennu said...

കൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂ‍ൂയ്! :)

തണല്‍ said...

അക്കിരിപുക്കിരിപൂ.........ഹോയ്യ്..യ്..യ്..യ്...യ്യ്...കൂ.കൂ.......കോയ്....
ഇങ്ങിനെയും കൂവാം.

ഇസാദ്‌ said...

കൂ .................ഹോയ് ...

Google